محسن هوشنگ Mohsen Houshang

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۴۰-M

رشته تحصیلی : مهندسی عمران

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه

ایمیل : mhoushang.1979@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد