محسن جعفری نژاد Mohsen Jafari Nezhad

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۱۵-M

رشته تحصیلی : مدیریت اجرایی- مدیریت استراتژیک

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : سایر حوزه های مدیریت پروژه

ایمیل : Jafari9364@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد