مونا ملاپور Mona Mollapoor

کد عضویت: ۱۴۰۲-۱۹۱-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : مهندسي صنايع- مديريت سيستم و بهره وري

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه

ایمیل : m.mollapoor@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد