مسلم محمدی Moslem Mohammadi

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۵۷-M

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت منابع انسانی

ایمیل : Moslemmohamadi352@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد