مسلم شجاعی نژاد Moslem Shojaeinejad

کد عضویت: ۱۳۹۴-۰۴۸-M

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مهندسی و مدیریت هزینه

موبایل : 09124507880

ایمیل : Shojaei63@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد