نوید مکوندی گوداژدر Navid Makvandi Godazhdar

کد عضویت: ۱۴۰۲-۳۱۴-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : مدیریت اجرایی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه

ایمیل : navid.makvandi@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد