رامین بحرانی فرد Ramin Bahranifard

کد عضویت: ۱۴۰۲-۱۸۴-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : فیزیک

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه

ایمیل : ramin_bahranifard@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد