روزبه شکیبائی Roozbeh Shakibaei

کد عضویت: ۱۴۰۲-۳۰۷-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : عمران-مدیریت ساخت

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت زمان

ایمیل : roozbehshakibaee@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد