سیده ریحانه کاظمی Rryhaneh Kazemi

کد عضویت: ۱۳۹۷-۰۶۴

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت نفت و گاز

مقطع تحصیلی : ارشد

حوزه های تخصصی : نفت و گاز

ایمیل : Rkazemi55@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد