سام حیدری Sam Heidary

کد عضویت: ۱۴۰۲-۱۷۵-M

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع- لجستیک و زنجیره تامین

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه

ایمیل : Samheidary313@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد