سیدحمزه مرتضوی افرمجانی Seyed Hamzeh Mortazavi Afarmajani

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۳۳-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : مدیریت اجرایی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت منابع انسانی

موبایل : 09191599863

ایمیل : mortazavi554@jmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد