سید مرتضی امامی Seyed Morteza Emami

کد عضویت: ۸۶-۱۰۹-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : مهندسی و مدیریت ساخت

مقطع تحصیلی : دکتری

حوزه های تخصصی : مهندسی ساخت و اجرا

ایمیل : emami@poge.ir

افتخارات حضور در انجمن :

IPMA CB Certificate Level “A” - 2024/06/01 level

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد