سیده زهرا هاشمی معصومی Seyedeh Zahra Hashemi Masoomi

کد عضویت: ۱۴۰۲-۱۸۸-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : مدیریت پروژه و ساخت

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : سایر حوزه های مدیریت پروژه

ایمیل : szhm1108@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد