سهیل خاکساری Soheil Khaksari

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۹۳-M

رشته تحصیلی : MBA

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه

ایمیل : soheil.khaksari@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد