سهیلا نعمتی Soheila Nemati

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۱۶-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : مدیریت مهندسی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : PMIS، مدیریت پروژه فنی، مدیریت پروژه های تلکام، مدیریت پروژه زنجیره های تامین

ایمیل : nematisoheila7@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد