امیرحسین سلطانی نیا Soltaninia

کد عضویت: ۱۴۰۰-۰۶۶-M

رشته تحصیلی : مهندسی عمران مدیریت ساخت

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری

حوزه های تخصصی : آموزش - کنترل پروژه - برنامه ریزی و ....

ایمیل : fardadsoltani71@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد