وحید توکلیان Vahid Tavakolian

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۱۷-M

رشته تحصیلی : محیط زیست

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت ریسک

ایمیل : vahidtavakolian4331@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد