عبدالرضا زارع Zare Abdolreza

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۷۴-M

رشته تحصیلی : MBA

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه

ایمیل : rezazare1980@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد