زهره اکبری Zohreh Akbari

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۱۴-M

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : سیستم ها و روش ها

ایمیل : zohrehakbari142@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد