عبداله مهرابی abdollah mehrabi

کد عضویت: ۱۳۸۹-۱۳۵-M

رشته تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

مقطع تحصیلی : ارشد

حوزه های تخصصی : نفت و گاز

ایمیل : mehraby.a@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

IPMA CB Certificate Level “B” - 2023/06/01 level

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد