احمدعلی یزدان پناه ahmadali yazdanpanah

کد عضویت: ۸۸-۰۴۸-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : دکتری تحقیق در عملیات

مقطع تحصیلی : دکتری

حوزه های تخصصی : عضو هیات علمی

ایمیل : yazdanpanah@irphe.ir

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد