علیرضا مرادیان حقی گروسی alireza moradian haghi garoosi

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۴۹-M

رشته تحصیلی : عمران

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی : سایر حوزه های مدیریت پروژه

ایمیل : alireza201134@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد