اردلان خاکسارجلالی ardalan khaksar jalali

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۷۷-M

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع (مدیریت پروژه)

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه

ایمیل : ardalan.khaksar70@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد