فهیمه کاتوزیان fahimeh katuzian

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۰۰-M

رشته تحصیلی : تکنولوژی الکترونیک

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه

ایمیل : f_katuzian@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد