فاطمه اسدزاده fatemeh asadzadeh

کد عضویت: ۱۴۰۲-۱۹۰-M

رشته تحصیلی : مدیریت

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی :

ایمیل : fa.asadzadeh70@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد