حامد سراج hamed seraj

کد عضویت: ۱۴۰۲-۳۰۱-M

رشته تحصیلی : مهندسی عمران-مدیریت ساخت

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه-مدیریت تغییرات و ادعاها-مدیریت قراردادها-تاخیرات در پروژه های عمرانی

موبایل : 09122018662

ایمیل : hamed.seraj@live.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد