زنجیر سازان نگین صنعت

کد عضویت: ۱۴۰۲-۹۷۵-C

نام مدیر عامل: محمد صادقی مؤمنی

نام نماینده: حمیدرضا صادقی مومنی

ایمیل شرکت: info@zanjirsazan.com

تلفن شرکت: 02146876300

آدرس سایت: http://www.zanjirsazan.com/index.php/contact-copy/

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد