سید جواد وزیری javad vaziri

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۵۴-M

رشته تحصیلی : کارشناسی زلزله

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت ریسک

ایمیل : javadvaziri75@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد