محمد سبزوی mahammad sabzavi

کد عضویت: ۱۳۸۵-۰۵۸-M

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری

مقطع تحصیلی : ارشد

حوزه های تخصصی :

ایمیل : sabzavi@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد