مجید رجبی مقدم majid rajabimoghadam

کد عضویت: ۱۴۰۲-۰۸۸-M

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه

ایمیل : rajabimoghadam.majid@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد