مریم حراقی maryam haraghi

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۹۱-M

رشته تحصیلی : مدیریت

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت منابع انسانی

ایمیل : maryamharaghi@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد