محمد حسین صیقلی mohamadhosein seighali

کد عضویت: ۱۳۸۵-۰۵۷-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : کارشناسی مهندسی صنایع

مقطع تحصیلی : مهندسی

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه، طراحی یا بازطراحی سازمانی با رویکرد مدیریت بر مبنای پروژه، ارزیاب بین المللی مدل PEM, PEB

موبایل : 09123300373

ایمیل : mhseighali@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد