محمد حسین زاده mohammad hisseinzadeh

کد عضویت: ۱۴۰۲-۱۹۲-M

رشته تحصیلی : عمران

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی : سایر حوزه های مدیریت پروژه

ایمیل : mohamad.hosseinzadeh1971@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد