محمد تقی برزه mohammad taghi barzeh

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۸۰-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : مدیریت ساخت

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت زمان و قراردادها

ایمیل : m.t.barzeh@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد