محسن رضوانی زاده mohsen Rezvanizadeh

کد عضویت: ۱۴۰۰-۱۲۴

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : معماری

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : سایر حوزه های مدیریت پروژه

ایمیل : mrezvanizade@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد