روزبه کران زاده roozbeh karanzaadeh

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۴۸-A

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : صنایع

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه

موبایل : 09398104099

ایمیل : karanzaadeh@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد