سید نصرالله ابراهیمی s.n.Ebrahimi

کد عضویت: ۱۳۸۶-۰۵۳-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : دکتری حقوق تجارت بین الملل

مقطع تحصیلی : دکتری

حوزه های تخصصی :

ایمیل : snebrahimi@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد