سعید اکبرزاده آذر saeed Akbarzada Azar

کد عضویت: ۱۴۰۱-۰۸۰-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : کارشناسی مهندسی صنایع

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی : PMO

ایمیل : akbarzada.s@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد