سید مهرداد رئیس زاده seyedmehrdad raeiszadeh

کد عضویت: ۸۷-۰۷۶-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : مدیریت پروژه

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه - مدیریت اجرایی

ایمیل : mehrdad.raeiszadeh@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد