شهرام قبادی shahram ghobadi

کد عضویت: ۱۳۹۰-۲۷۰-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع

مقطع تحصیلی : دکتری

حوزه های تخصصی : مدیریت پروژه در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی

ایمیل : ghobadi.shahram@yahoo.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد