طاهره کاویانی باغبادرانی tahereh kaviani baghbadorani

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۷۳-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت منابع انسانی

ایمیل : taherehkaviani.31289@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد