زهرا شیاری کناری zahrari shiari kenari

کد عضویت: ۱۴۰۲-۳۲۷-M

رشته تحصیلی : عمران - مدیریت ساخت

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه

موبایل : 09113128341

ایمیل : soniashiari@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد