معرفی کمیته شاخه ها

اعضای کمیته شاخه ها

انجمن مدیریت پروژه

مهندس مهرداد رئيس زاده

رئیس کمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس سهيل مهابادي

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس علي كيوانلو

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس مجيد بردبار

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس محمد حسين زارع

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس ليلي اورندي

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس هنگامه خوش چشمي

عضو کمیته