کمیته آموزش

معرفی کمیته آموزش
چشم‌انداز كميته آموزش:
شناخته شدن انجمن مديريت پروژه ايران به‌عنوان:
مرجع تصمیم‌گیری و اعتبار دهی آموزش‌های تخصصي مديريت پروژه كشور تا سال 1400
اهداف اصلي:
• اعتبار سازی براي گواهينامه آموزشي انجمن مديريت پروژه ايران
• استانداردسازي آموزش‌های مديريت پروژه‌ای در ايران
• طراحي و اجراي حداقل يك برنامه پودماني تربيت كارشناس مديريت پروژه
• ارتقاء مؤثر و هدفمند دانش مديريت پروژه در دو بعد تئوري و كاربردي
• ايجاد درآمد آموزشي در جهت تقويت و تحقق اهداف آموزشي درازمدت

اعضای کمیته آموزش

انجمن مدیریت پروژه

دکتر سید نصراله ابراهیمی

رئیس کمیته

انجمن مدیریت پروژه

دكتر مهدي روانشادنيا

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

دكتر اقبال شاكري

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس مجيد فرزانه

دبیر و مدیر اجرایی کمیته

انجمن مدیریت پروژه

دكتر مهدي منتظر

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

دكتر محمد حسين رحيمي

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

دكتر محمد امين سالاريان

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس اميرحسين سلطانی نيا

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس مصطفي بداقي

عضو کمیته