معرفی جایزه کمیته مدیر پروژه برتر

ترکیب و نحوه انتخاب اعضای کمیته

اعضای کمیته جایزه مدیر پروژه برتر

انجمن مدیریت پروژه

دکتر احمد علی یزدان پناه

رئیس کمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس آرین افشار

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس موسی رفان

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

دکتر حمید زرگرپور

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

دکتر مهران سپهری

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس مرضیه شاهدایی

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس مصطفی فرج شهیر

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس محمد معهود

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس سعید نوروزی

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس امیرحسین سرسنگی

دبیر کمیته