حسین اسلامی همت آبادی Hossein Eslami

کد عضویت: ۱۴۰۲-۲۱۳-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : دفتر مدیریت پروژه

موبایل : 09366083945

ایمیل : hossein2186@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد