مهتاب بکاه تمیجانی Mahtab Boka Tamijani

کد عضویت: ۱۳۹۸-۰۱۲-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد MBA

مقطع تحصیلی : کارشناسی

حوزه های تخصصی :

ایمیل : Mahtab.boka@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

گواهی حضور سومین گردهمایی بین المللی جوانان مدیریت پروژه با محور توسعه پایدار level

فرهنگ سازی دانش مدیریت پروژه در سازمان های اجرائی level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد