رضا علیزاده فروتن Reza Alizadeh Foroutan

کد عضویت: ۱۴۰۲-۳۰۳-M

دانلود رزومه

رشته تحصیلی : مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تأمین

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

حوزه های تخصصی : مدیریت چابک

ایمیل : reza.a.foroutan@gmail.com

افتخارات حضور در انجمن :

level

level

مدارک و گواهینامه های مورد تایید انجمن مدیریت پروژه ایران

مدارکی یافت نشد