معرفی کارگروه

فعالیت های کارگروه سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه در انجمن مدیریت پروژه


منشور کارگروه تخصصی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه PMIS

اعصا

انجمن مدیریت پروژه

مهندس حسين حميدي فر

رئیس کمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس سيد محمد علي ديباجي

عضوکمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس سيد رضا موسوي

عضوکمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس مهدي يزداني

عضوکمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس اشكان فرخيان

عضوکمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس محمد حميدي

عضوکمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس سامان اسلامي

عضوکمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس محمد حسين مينايي

عضوکمیته

انجمن مدیریت پروژه

دكتر حميدرضا مفتخري

عضوکمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس اسماعيل غفارنيا

عضوکمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس سيد مصطفي رحمان زاده

عضوکمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس ياسين خالدي

عضوکمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس عبدالرحمان نمازي

عضوکمیته