معرفی کمیته برنامه ریزی و تامین مالی

اعضای کمیته برنامه ریزی و تامین مالی

انجمن مدیریت پروژه

دکتر حسین رادمهر

رئیس کمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس تقی باقرپور

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس داود جمالی

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس لطفعلی زندیه

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس فرشته میرحسینی

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس فرهاد نصراله پور

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

دکتر داریوش یعقوبی

عضو کمیته

انجمن مدیریت پروژه

مهندس زهرا غلامی

نیروی اجرایی